Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE

 

„Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole, Zlatá 2 v Rožňave“

 

 

Základná škola Zlatá 2 v Rožňave

realizuje dopytovo-orientovaný projekt

 

Operačný program:     Ľudské zdroje

Kód výzvy:                 OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Kód projektu:             312011H672

Názov projektu:          Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným                                 

                                    znevýhodnením v Základnej škole, Zlatá 2 v Rožňave

 

Realizácia projektu:    01.2018 – 12.2020

Rozpočet projektu:     155 700 €

Spolufinancovanie:     5 %

Cieľová skupina:        Žiaci základnej školy

 

Ciele projektu:     

Zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov v Základnej škole, Zlatá ulica v meste Rožňava. Aktivity projektu, ktorý sa bude realizovať v základnej škole v meste Rožňava, prispejú k pripravenosti detí na prechod na nadväzujúci stupeň vzdelávania, pripravenosti žiaka v základnej škole na strednú a na jeho budúce pôsobenie na pracovnom trhu, resp. na prechod na nasledujúci stupeň vzdelávania, a to podporou rovnakého prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelaniu. Špecifická pozornosť bude venovaná integrácii žiakov so zdravotným znevýhodnením do hlavného prúdu vzdelávacieho procesu v základnej škole v meste Rožňava..

 

Aktivity projektu: 

Činnosť piatich asistentov učiteľa v ZŠ Rožňava, Zlatá 2.

Ich úlohou budú jednotlivé aktivity zamerané na vyrovnávanie znevýhodnenia žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese, pomoc pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu žiaka so zdravotným znevýhodnením. Budú sa podieľať na utváraní rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. Zároveň budú rozvíjať spoluprácu s rodičmi a komunitou.

Jednotlivé činnosti vykonávané asistentmi učiteľa na základnej škole v meste Rožňava budú prebiehať:

• vo výchovno-vzdelávacom procese,

• vo voľnočasových aktivitách organizovaných školou,

• v spolupráci s rodinou,

• v oblasti vzdelávacích aktivít.

 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk