Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola , Zlatá 2, 04801 Rožňava
Adresa školyZlatá 2, 048 01 Rožňava
Telefón+421 58 7883000
E-mailzszlata2@gmail.com
WWW stránkazszlatarv.edupage.org
ZriaďovateľMesto Rožňava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Szőllős Richard058/73428640917557873rikisz@centrum.sk
ZRŠMgr. Zuzana Fábiánová058/7883000 zszlata2@gmail.com
ZRŠMgr. Zdenka Gallová058/7883000 zszlata2@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Monika Balázsová 
pedagogickí zamestnanciErika Hagovská 
ostatní zamestnanciTatiana Manková 
zástupcovia rodičovMgr. Miroslava Kočišová 
 MUDr. Katarína Szombathyová 
 Ing. Alica Koľveková 
 Soňa Domiková 
zástupca zriaďovateľaLadislav Dávid 
 Mgr. Dionýz Kemény 
 Ing. Karol Kováč 
 Michal Drengubiak 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1.-4. ročníkMgr. Lenka Horinkovávšetky predmety 1.-4. ročníka 
MZ vychovávateliek ŠKDErika Hagovská st.  
PK prírodovedných predmetovMgr. Monika Fulekyovámatematika, fyzika, prírodopis, biológia, chémia, informatika 
PK spoločensko-vedných predmetovMgr. Libuša Leštákováslovenský jazyk a literatúra, dejepis, zemepis, geografia 
PK výchovných predmetovMgr. Ľubica BirkováHudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova,  
PK cudzích jazykovMgr. Kristína Szöllösanglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk 
    
    
koordinátori:    
- výchovy k manželstvu a rodičovstvu Mgr. Libuša Leštáková  
- Školy podporujúcej zdravie Mgr. Jolanta Suchá  
- environmentálnej výchovy 1. - 4. ročníkMgr. Denisa Kuchárová  
- environmentálnej výchovy 5. -9. ročníkMgr. Zdenka Gallová  
- prevencie sociálno-patologických javov Mgr. Ľubica Birková  
- žiacka školská radaMgr. Ľubica Birková  
školský špeciálny pedagóg:PaedDr. Erika Hagovská  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 668

Počet tried: 29

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried43443332329
počet žiakov777190927685675456668
z toho ŠVVP 15431057742
z toho v ŠKD706241383    214

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAKOANJAJ2BEOBIOCSJDEJDSIDACETVFJ2FYZGEOGZAHUV
I.A 2,09       1,05    1
I.B 1,61       1,25    1,11
I.C 1,44       1,06    1
I.D 1,74       1,17    1,17
II.A 1,61       1    1,09
II.B 1,71       1    1,13
II.C 1,46       1    1,17
III.A 1,43       1    1
III.B 1,5       1,1    1,23
III.C 1,83       1,39    1
III.D 1,68       1    1
IV.A 1,91       1,13    1
IV.B 1,59       1    1
IV.C 1,62       1    1
IV.D 2,08       1,04    1
V.A 2,16  2,16 1,64  1,05  1,68 1,04
V.B 2,56  2,28 1,64  1  2 1,08
V.C 1,64  2,08 1,68  1  1,68 1
VI.A 2,07  1,93 2,11  1,04 2,682,04 1,18
VI.B 1,96  2,63 1,85  1 2,441,93 1,19
VI.C 2,77  3,15 2,85  1,52 2,412,81 1,22
VII.A1,172,55  2,6 2,3  1 2,352,1 1,1
VII.B1,422,32  2,73 2,32  1,09 2,042 1,09
VII.C1,151,65  2,04 2,09  1 2,041,43 1,04
VIII.B1,12,19  1,78 2,19  1,28 2,31,89 1,44
VIII.C1,332,31  2,04 2,31  1,31 2,52,04 1,12
IX.A 2,47  2,05 1,68  12,52,742,05  
IX.B 2,43  1,95 2,14  1,1411,712,33  
IX.C 1,81  1,56 1,81  122,061,94  

TriedaCHEIFVINFKOZMATMIANAVNEJNJ2OBNOBVPHRPJHPRVXCB
I.A    2,05          
I.B    1,83 1        
I.C    1,67 1        
I.D    1,74          
II.A  1,13 1,87 1        
II.B  1,21 1,83 1        
II.C  1,09 1,46 1        
III.A  1,26 1,87 1      1 
III.B  1,14 2 1      1,23 
III.C  1,22 1,87 1      1,35 
III.D  1,05 1,73 1      1 
IV.A  1,61 2,17 1      1,43 
IV.B  1,5 1,77 1      1 
IV.C  1,27 1,64 1      1,09 
IV.D  1,64 2 1      1 
V.A  1,21 2,24 1        
V.B  1,16 2,64          
V.C  1,12 2          
VI.A  1,43 2,39    1,43     
VI.B  1,33 2,7 1  1,93     
VI.C  1,81 3    2,04   2 
VII.A2,35 1,6 2,45 1 3,141,65     
VII.B2,3 1,57 2,57   1,51,48     
VII.C1,65 1,13 2,22   1,571,22     
VIII.B2,54 1,37 2,04 1 21,85   2 
VIII.C2,73 1,42 3   2,62,31     
IX.A2,05 1,16 2,63 1 2,4      
IX.B2,1 1,29 2,9   2,06      
IX.C2,13 1,38 2,81   2,67      

TriedaXCGPRIPRRPVOREVRGZaPRKLRKSaGZRKSaSZRKSRŠFRUJRJ2SJLSpr
I.A   1,5         2,271,05
I.B   1,61         1,831
I.C   1,33         1,561
I.D   1,68         21,21
II.A   1,78         1,911,04
II.B   1,67         2,211
II.C   1,38         1,581
III.A  1,87          21
III.B  1,55          1,951
III.C  2,09          1,871,17
III.D  1,32          1,821
IV.A  1,87          2,351
IV.B  1,77          21
IV.C  1,62          1,731
IV.D  2,04          2,241
V.A             21,16
V.B             2,41
V.C             1,881,08
VI.A             2,321
VI.B             2,081,11
VI.C             2,631,25
VII.A            2,432,41,4
VII.B            2,832,71,09
VII.C            2,331,961,13
VIII.B            2,752,521,07
VIII.C            2,63,041,15
IX.A            1,712,261,05
IX.B            32,571,1
IX.C            12,381,06

TriedaSVPŠPPTHVTEHTSVTEVTKCTZPTDAUČLVUCVLAVMRVUMVYV
I.A    1,05         1,05
I.B    1         1,11
I.C    1         1,11
I.D    1,11         1,17
II.A    1         1,13
II.B    1,17         1,04
II.C    1         1,04
III.A    1      1,52  1
III.B    1,23      2  1
III.C    1      1,52  1,17
III.D    1      1,27  1
IV.A    1      2  1,09
IV.B    1      1,91  1
IV.C    1      1,59  1
IV.D    1      1,56  1,04
V.A 1 1,081,2         1,12
V.B 1 1,241,28         1,08
V.C 1 1,081,12         1,04
VI.A 1 1,641,14         1,14
VI.B 1 1,221,16         1,22
VI.C 1 1,521,79      3  1,26
VII.A 1,2 1,41,4         1
VII.B 1,5 1,221,35         1,17
VII.C   11,27         1
VIII.B 1,2 1,151,59         1,15
VIII.C 1,33 1,421,85         1,12
IX.A 1  1,22          
IX.B 2  1,75          
IX.C 1  1,31          

TriedaZBNZSEZEM
I.A   
I.B   
I.C   
I.D   
II.A   
II.B   
II.C   
III.A   
III.B   
III.C   
III.D   
IV.A   
IV.B   
IV.C   
IV.D   
V.A   
V.B   
V.C   
VI.A   
VI.B   
VI.C   
VII.A   
VII.B   
VII.C   
VIII.B   
VIII.C   
IX.A   
IX.B   
IX.C   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A232021
I.B181620
I.C181710
I.D191720
II.A232300
II.B242220
II.C242301
III.A242301
III.B222200
III.C232210
III.D222200
IV.A232120
IV.B222110
IV.C252203
IV.D252320
V.A252140
V.B252320
V.C262321
VI.A282620
VI.B292522
VI.C282530
VII.A201640
VII.B232111
VII.C242211
VIII.B282701
VIII.C262240
IX.A191720
IX.B212010
IX.C161510

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A233510159,553510159,5500,00
I.B182661147,832661147,8300,00
I.C182386132,562373131,83130,72
I.D192939154,682854150,21854,47
II.A232527109,872527109,8700,00
II.B242500104,172500104,1700,00
II.C242608110,952552108,61562,33
III.A24194184,39194184,3900,00
III.B222555116,142555116,1400,00
III.C233442149,653297143,351456,30
III.D222556116,182556116,1800,00
IV.A232688116,872685116,7430,13
IV.B223527160,323527160,3200,00
IV.C252745124,772745124,7700,00
IV.D254018160,724017160,6810,04
V.A253321132,843194127,761275,08
V.B254096163,844073162,92230,92
V.C262976116,48252098,8045617,68
VI.A283166113,073134111,93321,14
VI.B294247154,673783137,8846416,79
VI.C285004181,714007145,4999736,21
VII.A203169158,452744137,2042521,25
VII.B234314191,254242188,12723,13
VII.C243885165,413858164,26271,15
VIII.B283614133,853591133,00230,85
VIII.C263862151,293656143,182068,11
IX.A192944154,952903152,79412,16
IX.B214426210,764298204,671286,10
IX.C162798174,882766172,88322,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku43443332329
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2018/2019 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2018/2019, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Astronomický krúžok15 Mgr. Juraj Lörinčík
AUREL22 Mgr. Tibor Román
Bádateľský krúžok20 Mgr. Libuša Leštáková
Basketbal30 Mgr. Marek Filo
Čítanie hrou - SJL, ANJ21 Mgr. Jolanta Suchá
Florbal21 Mgr. Marek Székely
Harmónia19 Mgr. Monika Balázsová
Hrajme sa s PC16 Mgr. Erika Horváthová
Hudobný krúžok12 Mgr. Juraj Lörinčík
Krúžok mladých novinárov13 Mgr. Eva Dusová
Malý informatik22 Mgr. Martina Valentková
Malý spisovateľ25 Mgr. Alena Tiščenkovová
Matematický krúžok16 RNDr. Jaroslava Kyklošová
Mladý informatik17 PaedDr. Roland Ruszó
Mladý vedec15 Mgr. Monika Fülekyová
Nie sme umelci, ale chceme tvoriť21 Mgr. Magdaléna Legemzová
Poznávací krúžok21 Mgr. Peter Vester
Stolný tenis15 Mgr. Štefan Gerényi
Šachový krúžok19 Róbert Szaszák
Šikovníček24 Mgr. Beáta Forgáčová
Šikovný matematik22 Mgr. Dominika Vesterová
ŠKD125 Bc. Adriana Farkašová
ŠKD1026 Zlata Halková
ŠKD1126 Mgr. Daniela Macková
ŠKD1227 Bc. Vladimír Šnierer
ŠKD223 Mgr. Viktória Sasáková
ŠKD322 Bc. Janette Macková
ŠKD424 Mgr. Patrícia Šoltésová
ŠKD524 Bc. Andrea Ištóková
ŠKD625 Bc. Eva Cihajová
ŠKD725 Bc. Lucia Mihaliková
ŠKD824 Erika Hagovská
ŠKD925 Bc. Daniela Pančóová
Turistický krúžok21 Mgr. Slávka Zatrochová
Tvorivá angličtina24 Gabriela Bradáčová
Vieš, že ...25 Mgr. Mária Hlaváčová
Všeobecná športová príprava25 Mgr. Stanislav Székely
Všeobecná športová príprava30 Mgr. Tibor Nahalka
Z každého rožka troška21 PaedDr. Erika Hagovská ml
Zábavná informatika20 Mgr. Denisa Kuchárová
Zdravotnícky krúžok13 Mgr. Ružena Karpátyová
Žiacka školská rada12 Mgr. Ľubica Birková

Záver

Vypracoval: Szőllős Richard

V Rožňave, 21. augusta 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: