Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola , Zlatá 2, 04801 Rožňava
Adresa školyZlatá 2, 048 01 Rožňava
Telefón+421 58 7883000
E-mailzszlata2@gmail.com
WWW stránkazszlatarv.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľSzőllős Richard   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 679

Počet tried: 29

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried43344333229
počet žiakov887271909670816348679
z toho ŠVVP  154395734
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAKOANJAJ2BEOBIOCSJDEJDSIDVDACETVFJ2FYZGEOGZA
I.A               
I.B               
I.C               
I.D               
II.A 1,7             
II.C 1,52             
II.D 1,72             
III.A 1,61             
III.B 1,5             
III.C 1,43             
IV.A 1,72             
IV.B 1,32             
IV.C 1,59             
IV.D 1,22             
V.A 1,45  1,62 1,5      1,88 
V.B 1,43  1,52 1,14      1,67 
V.C 1,7  1,65 1,21      1,88 
V.D 1,75  1,88 1,5      1,67 
VI.A 2,09  1,91 1,73     2,092 
VI.B 2,05  1,78 1,65     2,241,96 
VI.C 1,65  2,05 1,45     1,762,13 
VII.A42,16  1,84 1,88     2,481,92 
VII.B2,332,08  2,42 1,96     2,442,3 
VII.C1,672,69  3,15 2,48     2,672,85 
VIII.A1,172  2,12 1,83     1,821,56 
VIII.B1,642,15  2,55 1,9     2,671,71 
VIII.C1,081,57  2 1,54     2,091,5 
IX.B1,432,3  1,83 1,79     2,291,71 
IX.C1,42,38  2,13 2,04     2,581,88 

TriedaHUVCHEIFVINFKOZMATMIANAVNEJNJ2OBNOBVPHRPJHPRV
I.A               
I.B               
I.C               
I.D               
II.A     1,83         
II.C     1,64         
II.D     1,48         
III.A     1,87         
III.B     1,42         
III.C     1,7         
IV.A     2,12         
IV.B     1,95         
IV.C     1,91         
IV.D     1,87         
V.A   1,3 2         
V.B   1,14 1,52         
V.C   1,21 1,79         
V.D   1,04 2,21         
VI.A   1,41 2,29    1,42    
VI.B   1,54 2,45    1,32    
VI.C   1,43 2,4    1,26    
VII.A 2,08 1,52 2,24   1,81,76    
VII.B 1,89 1,37 2,31   2,251,15    
VII.C 2,85 2 2,81   2,92,15    
VIII.A 2,17 1,44 2,24   32    
VIII.B 2,48 1,43 2,5   2,251,95    
VIII.C 1,92 1,17 2,09   1,291,67    
IX.B 2 1,46 2,17 4 1,711,83    
IX.C 2,46 1,63 2,83   1,752,29    

TriedaXCBXCGPRIPRRPVOREVRGZaPRKLRKSaGZRKSaSZRKSRŠFRUJRJ2SJL
I.A               
I.B               
I.C               
I.D               
II.A    1,65         2,09
II.C    1,36         1,68
II.D    1,6         1,84
III.A   1,96          1,87
III.B   1,46          1,79
III.C   1,09          1,7
IV.A   1,6          1,92
IV.B   1,73          2
IV.C   1,5          1,95
IV.D   1,52          2,13
V.A              1,32
V.B              1,48
V.C              1,75
V.D              2,08
VI.A              2,05
VI.B              2,57
VI.C              2
VII.A             1,892,12
VII.B             1,72,08
VII.C             1,92,7
VIII.A             1,862,28
VIII.B             2,82,65
VIII.C             2,252,17
IX.B             2,882,5
IX.C             2,132,83

TriedaSprSVPŠPPTHVTEHTSVTEVTKCTZPTDAUČLVUCVLAVMRVUM
I.A1              
I.B1              
I.C1              
I.D1              
II.A1              
II.C1              
II.D1              
III.A1           1,61  
III.B1           1,21  
III.C1           1  
IV.A1           2,04  
IV.B1           1,68  
IV.C1           1,73  
IV.D1           2,13  
V.A1,08              
V.B1,17              
V.C1              
V.D1              
VI.A1,08              
VI.B1              
VI.C1,09              
VII.A1              
VII.B1,04              
VII.C1              
VIII.A1              
VIII.B1              
VIII.C1,08              
IX.B1,04              
IX.C1              

TriedaVYVZBNZSEZEM
I.A    
I.B    
I.C    
I.D    
II.A    
II.C    
II.D    
III.A    
III.B    
III.C    
IV.A    
IV.B    
IV.C    
IV.D    
V.A    
V.B    
V.C    
V.D    
VI.A    
VI.B    
VI.C    
VII.A    
VII.B    
VII.C    
VIII.A    
VIII.B    
VIII.C    
IX.B    
IX.C    

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A222100
I.B222200
I.C222200
I.D222200
II.A242300
II.C252500
II.D252500
III.A232300
III.B242400
III.C232300
IV.A262500
IV.B242200
IV.C242200
IV.D232301
V.A252400
V.B242121
V.C252400
V.D242400
VI.A242400
VI.B252500
VI.C262300
VII.A292500
VII.B272700
VII.C282700
VIII.A191800
VIII.B212010
VIII.C252400
IX.B272400
IX.C272400

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A22151275,60149074,50221,10
I.B22134661,18134661,1800,00
I.C22111050,45105247,82582,64
I.D22167976,32167976,3200,00
II.A24178377,52176976,91140,61
II.C25165266,08165266,0800,00
II.D25217587,00209683,84793,16
III.A23141561,52141561,5200,00
III.B24136656,92136656,9200,00
III.C23124854,26124854,2600,00
IV.A26149659,84149659,8400,00
IV.B24192987,68192787,5920,09
IV.C24190586,59190586,5900,00
IV.D23165471,91165471,9100,00
V.A25213689,00201583,961215,04
V.B24221496,26190682,8730813,39
V.C25160967,04157365,54361,50
V.D24153664,00153664,0000,00
VI.A24207989,64202887,51512,13
VI.B25219787,88214385,72542,16
VI.C26187481,48167572,831998,65
VII.A29165166,04165166,0400,00
VII.B27252693,56238288,221445,33
VII.C28242589,81239288,59331,22
VIII.A19174196,72169894,33432,39
VIII.B212293109,192287108,9060,29
VIII.C252841118,382707112,791345,58
IX.B27231096,25223293,00783,25
IX.C272533105,542485103,54482,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku43344333229
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2019/2020, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Angličtina pre najmenších17 Mgr. Veronika Hajčiová
Astronomický krúžok12 Mgr. Juraj Lörinčík
AUREL22 Mgr. Tibor Román
Bádateľský21 Mgr. Libuša Leštáková
Basketbal 3.-4. ročník24 Mgr. Marek Filo
Basketbalový krúžok16 PaedDr. Miroslav Mandelík
Cvičenia z matematiky 5.-6. ročník21 Mgr. Iveta Molnárová
Cvičenia zo slovenského jazyka 8.-9. ročník17 Mgr. Slávka Zatrochová
Čitateľský krúžok22 Mgr. Jolanta Suchá
Futbal 1. ročník17 Mgr. Peter Svičin
Futbal, florbal 3.-4. ročník21 Mgr. Tibor Nahalka
Gymnastický krúžok 1.-2. ročník21 Mgr. Izabella Hurajtová
Hudobný krúžok6 Mgr. Juraj Lörinčík
Krúžok mladých novinárov19 Mgr. Monika Balázsová
Matematický krúžok 9. ročník22 RNDr. Jaroslava Kyklošová
Mladý informatik19 PaedDr. Roland Ruszó
Mladý vedec16 Mgr. Monika Fülekyová
Počítačový krúžok22 Mgr. Erika Horváthová
Počítaj ostošesť21 Mgr. Tímea Hacsková
Poznávací krúžok20 Mgr. Peter Vester
Relaxačný krúžok19 Mgr. Etela Bučeková
Sobotníček23 Zlata Halková
Stolný tenis16 Mgr. Štefan Gerenyi
Šachový krúžok21 Róbert Szaszák
ŠKD 0120 Bc. Adriana Farkašová
ŠKD 0222 Bc. Andrea Ištóková
ŠKD 0324 Bc. Eva Cihajová
ŠKD 0423 Mgr. Patrícia Šoltésová
ŠKD 0522 Bc. Lucia Bodnárová Mihaliková
ŠKD 0625 Mgr. Viktória Sasáková
ŠKD 0725 Bc. Janette Macková
ŠKD 0823 Zlata Halková
ŠKD 0925 Erika Hagovská
ŠKD 1027 Mgr. Daniela Macková
ŠKD 1127 Bc. Vladimír Šnierer
ŠKD 1224 Bc. Daniela Pančóová
Školská kapela16 Mgr. Zuzana Labašková
Školský časopis13 Mgr. Eva Dusová
Školský parlament15 Mgr. Ľubica Birková
Túlavé topánky23 Bc. Eva Cihajová
Tvorivá angličtina21 Gabriela Bradáčová
Všeobecná športová príprava16 Mgr. Stanislav Székely
Za krásami Gemera23 Mgr. Patrícia Šoltésová
Zdravotnícky krúžok10 Mgr. Ružena Karpátyová

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Záver

Vypracoval: Szőllős Richard

V Rožňave, 4. augusta 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: