Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglická konverzácia AKO
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk2 AJ2
Bio-enviro BEO
Biológia BIO
Cvičenia zo slovenského jazyka CSJ
Dejepis DEJ
Detský svet v umení DSI
Dobrovoľné vyučovanie DV
Domov a práca DAC
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk2 FJ2
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Grafomotorické zručnosti a písanie GZA
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Komunikačné zručnosti KOZ
Matematika MAT
Mladý informatik MIA
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk2 NJ2
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pohybové hry PHR
Poznaj a chráň PJH
Pracovné vyučovanie PRV
Praktiká z biológie XCB
Praktiká z geografie XCG
Prírodopis PRI
Prírodoveda PRR
Prvouka PVO
Regionálna výchova REV
Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie RGZaP
Rozvíjanie kalkulických schopností RKL
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti a grafomotorických zručností RKSaGZ
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností RKSaSZ
Rozvíjanie komunikačných schopností RKS
Rozvíjanie špecifických funkcií RŠF
Ruský jazyk RUJ
Ruský jazyk2 RJ2
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SVP
Športová príprava ŠPP
Technická výchova THV
Technika TEH
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Terapeuticko-korekčné cvičenia TKC
Tvorba životného prostredia TZP
Tvorivá dramatika TDA
Umelecká činnosť literárno-dramatická UČL
Vecné učenie VUC
Vlastiveda VLA
Výchova k manželstvu a rodičovstvu VMR
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zábavná angličtina ZBN
Základy ošetrovateľstva ZSE
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2020.0.1217 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.07.2020