Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

O našom " ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ" Režim v ŠKD Pravidlá ŠKD Oddelenia ŠKD 2016/2017

O našom ŠKD

Milí rodičia,

rozhodli ste sa zapísať svoje dieťa do ŠKD, ktorý je súčasťou ZŠ Zlatá 2, Rožňava. Výchovno-vzdelávací systém nášho klubu je realizovaný na základe Výchovného programu ŠKD na roky 2013-2017, v ktorom sme zahrnuli dlhoročné skúsenosti z mimoškolskej výchovy našej školy. Na základe tohto dokumentu máme činnosť rozpracovanú do ročníkových časovo tematických plánov práce (1.-4.ročník), ktoré sú smerodatné pre všetky oddelenia ŠKD v súlade so školským vzdelávacím programom. Úzka prepojenosť práce triednych učiteľov s prácou kvalifikovaných vychovávateľov je zárukou, že o Vaše dieťa je celý deň 100% postarané vo všetkých oblastiach.

 

Hlavným cieľom ŠKD:

V súlade so zákonom 188/2015 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) je dôkladná príprava na vyučovanie hravou nenásilnou formou, aby dieťa nadobudlo kladný vzťah k vzdelávaniu a k svojej škole.

 

Tematické oblasti výchovy:

Slúžia na odbúranie stresu, relaxovanie a uplatnenie svojich záujmov v týchto výchovných činnostiach:

  • Spoločensko-vedná činnosť
  • Esteticko-výchovná činnosť (hudobnopohybová, výtvarná, literárna)
  • Telovýchovná činnosť (zdravotnícka, dopravná, športovo-branná)

 

Oddychové a rekreačné činnosti:

Sú nevyhnutnou súčasťou režimu dňa, pričom sa dôraz kladie hlavne na aktívny pobyt na čerstvom vzduchu, či už v areáli školy, alebo v blízkom okolí.

 

Sebaobslužná činnosť:

Dôležitú úlohu vo výchove má aj sebaobslužná činnosť, do ktorej patria hygienické návyky, stolovanie v školskej jedálni a hlavne formovanie priateľských vzťahov v kolektívoch.

 

 

Je overené praxou, že dieťa z ŠKD sa veľmi ľahko a rýchlo adaptuje na celodenný výchovno-vzdelávací systém a dosahuje výborné výsledky na vyučovaní. Sme veľmi radi, že môžeme rodičom pomáhať postarať sa o deti až po 5. ročník. Kvalitu našej výchovnej práce dokazuje aj to, že v šk. roku 2016/2017 sme zaevidovali 307 detí do 13 oddelení ŠKD, ktoré sú v klube veľmi spokojné. Okrem pravidelnej činnosti organizujeme pre deti aj sobotňajšie výlety a letné tábory v spolupráci s klubom AMAVET pri našej škole. Obľúbené sú aj tradičné celoklubové podujatia na každý mesiac.

SEPTEMBER: Slávnostná imatrikulácia prvákov

OKTÓBER: Súťaživé športové popoludnia (futbal, orientačný pretek, beh ŠKD)

NOVEMBER: „MESIAC ÚCTY K STARŠÍM“

DECEMBER: Vianočné posedenia v oddeleniach ŠKD, Rozlúčka so starým rokom + spoločná diskotéka s kultúrnym programom

JANUÁR: Triedne kolá v prednese a speve ľudových piesní

FEBRUÁR: Divadelné predstavenie „PESNIĆKÁR“ na Radnici, KARNEVAL

MAREC: „MESIAC KNIHY“ – návšteva podujatí v Gemerskej knižnici P. Dobšinského

APRÍL: „MESIAC OCHRANY PRÍRODY A LESOV“ – besedy, Deň Zeme – účasť na akciách s MŠ + popoludnie s rodičmi

MÁJ: Orientačný pretek na Strelnici pre 3. a 4. ročník, športový deň pre 1. a 2. ročník

JÚN: Rodičovská akadémia, MDD – súťaživé zábavné popoludnie

 

Tešíme sa na dobrú spoluprácu s každým, kto je ochotný nám pri výchove Vašich detí pomôcť. Po prečítaní tohto príspevku veríme, že poplatok 6,50€ za mesiac je len malým príspevkom k tomu, aby ste spokojne mohli chodiť do zamestnania s pocitom, že Vaše dieťa je v dobrých rukách.

(Erika Hagovská, hlavná vychovávateľka ŠKD)