Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Informácie Práca so žiakmi Komunikácia s rodičmi Komunikácia s učiteľmi a ďalšími odborníkmi Najčastejšie problémy v škole

Najčastejšie problémy v škole

 

      Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) je žiak, ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované ŠVVP. ŠVVP je požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre žiaka, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia, alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti žiaka a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti (§2 písm. i, školského zákona)

 

Do kategórie žiakov so ŠVVP patria:

 

 1. žiak so zdravotným znevýhodnením:

  

a/ žiak so zdravotným postihnutím (mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami alebo s viacnásobným postihnutím)

b/žiak chorý alebo zdravotne oslabený (žiak s ochorením, ktoré je dlhodobého charakteru a žiak vzdelávajúci sa v školách pri zdravotníckych zariadeniach)

c/žiak s vývinovými poruchami (s poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia)

d/žiak s poruchou správania (s narušením funkcií v oblasti emocionálnej alebo sociálnej)

 

 1. žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia – žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových a emocionálnych vlastností žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti.

 

 1. žiak s nadaním – má nadpriemerné schopnosti v intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo športu alebo v týchto oblastiach dosahuje v porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výkony a prostredníctvom výchova a vzdelávania sa jeho nadanie cielene rozvíja.

 

Špecifické vývinové poruchy učenia:

 

 • dyslexia – špecifická porucha čítania (pri čítaní si žiak zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu
 • dysortografia– špecifická porucha pravopisu (pri písaní žiak vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa si tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, nerozlišuje krátke  a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami)
 • dysgrafia– špecifická porucha písania (grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané, neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, má nepravidelnú hustotu, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen)
 • dyskalkúlia– špecifická porucha matematických schopností (prejavuje sa problémami pri orientácii na číselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou robiť matematické operácie /sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie/, poruchami v priestorovej a pravo-ľavej orientácii
 • dyspraxia – špecifická porucha zvládnutia zložitejších manuálnych výkonov (dieťa si nedokáže osvojiť postupy bežných činností – je pomalé, nemotorné, ťažkopádne, má ťažkosti s hrubou aj jemnou motorikou)

 

 

Hyperkinetické poruchy:

 

       Skupina porúch charakterizovaná skorým vznikom (zvyčajne v prvých piatich rokoch života), neschopnosťou vydržať pri činnosti vyžadujúcej kognitívnu účasť, tendenciou prechádzať z jednej činnosti na druhú bez ich dokončenia a dezorganizovanou, nedostatočne regulovanou a nadmernou aktivitou. Môžu sa pridružovať aj viaceré ďalšie abnormality. Deti sú zvyčajne impulzívne a bezohľadné, náchylné na úrazy a často sa dostávajú do disciplinárnych problémov, skôr pre neúmyselné porušovanie pravidiel ako pre úmyselný vzdor. Sú nepopulárne medzi ostatnými deťmi a môžu sa dostať do izolácie. Časté je zhoršenie poznávacej schopnosti a neúmerne časté sú špecifické oneskorenia vo vývine motoriky a reči. Sekundárne komplikácie zahŕňajú asociálne správanie a nízke sebahodnotenie.

Patria sem:

 • porucha aktivity a pozornosti (nedostatok pozornosti s hyperaktivitou)
 • hyperkinetická porucha správania
 • iné, nešpecifikované hyperkinetické poruchy

 

Poruchy správania:

      Charakterizuje ich opakované a pretrvávajúce asociálne, agresívne alebo vyzývavé konanie. Takéto správanie môže vážne narušiť veku primerané sociálne požiadavky. Ide o horšie počínanie, ako je obyčajné detské huncútstvo alebo pubertálna rebélia a má ráz trvalého správania. Zahŕňa oblasti nadmerného bitkárstva, terorizovania iných, krutosť voči iným ľuďom a zvieratám, ťažké poškodzovanie majetku, podpaľačstvo, krádeže, opakovanie luhanie, záškoláctvo a utekanie z domu, nezvyčajne časté a veľké výbuchy zlosti a neposlušnosť.