Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Informácie Práca so žiakmi Komunikácia s rodičmi Komunikácia s učiteľmi a ďalšími odborníkmi Najčastejšie problémy v škole

Komunikácia s rodičmi

 

       Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so školským špeciálnym pedagógom podľa potreby, iniciovať ho môžu obidve strany. Rodičom je k dispozícii denne od 7,00 hod alebo popoludní po telefonickom dohovore až do 16,00 hod.

 

       Témou stretnutia rodiča so školským špeciálnym pedagógom býva informovanie rodiča o aktuálnych problémoch, pokrokoch, výmena skúseností rodiča a učiteľa, hľadanie spoločného riešenia a postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa pri prekonávaní jeho špecifických potrieb.

 

       Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie žiaka, spolupráca rodiny a školy pri plnení školských povinností a dôslednosť pri domácej príprave, vypracovávaní úloh a pracovných listov ako súčasť reedukácie a práce s problémovou oblasťou.

 

      Najdôležitejším krokom pomoci každému dieťaťu je dôsledná informovanosť obidvoch strán a hľadanie spoločného riešenia, ktoré je pre daného žiaka najvhodnejšie.