Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Informácie Práca so žiakmi Komunikácia s rodičmi Komunikácia s učiteľmi a ďalšími odborníkmi Najčastejšie problémy v škole

Práca so žiakmi

 

        Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga je priama práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP). Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi individuálne. Na hodine je vždy jeden až dvaja žiaci podľa druhu a stupňa postihnutia, resp. zdravotného znevýhodnenia, prípadne nadania.

 

       Individuálna špeciálnopedagogická reedukácia je zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. Reedukačné hodiny každého žiaka vychádzajú z výsledkov predchádzajúcej psychologickej alebo špeciálnopedagogickej diagnostiky vykonanej odborníkmi v poradenských zariadeniach. Sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú žiaci deficity: techniku čítania, porozumenia čítanému textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, priestorovej a pravoľavej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod. Individuálnu hodinu je tiež možné využiť na objasnenie obsahu edukácie, ktorý sa pri aplikácii bežných pedagogických postupov na vyučovacej hodine nepodarilo dieťaťu pochopiť.

 

        Medzi pomôcky využívané na individuálnych hodinách patrí odborná literatúra, pracovné listy RAABE, cvičenia upravené podľa potreby dieťaťa, počítačové programy, didaktické hry, matematické tabuľky, puzzle, tangramy, skladačky, logické hry, manipulačné hry, čitateľské tabuľky a rôzne iné pomôcky.

 

        Školský špeciálny pedagóg tiež pracuje so žiakmi na základe aktuálnej potreby – hlavne písanie testov a diktátov po predchádzajúcej príprave.