Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Kontaktné údaje Výchovný poradca Profil školy História školy

 

Výchovný poradca

 

 • Výchovný poradca školy: RNDr. Jaroslava Kyklošová

   

 • Podstata práce výchovného poradcu:

  - získavanie a odovzdávanie potrebných informácií pri výbere strednej školy a voľbe povolania,

  - poradenstvo pri výchovných a vzdelávacích problémoch žiakov.

   

 • Voľba povolania žiakov:

  Výchovný poradca organizuje pre žiakov 8. a 9. roč. besedy so zástupcami SŠ. Žiaci 9. roč. sa zúčastňujú exkurzií a tzv. dní

  otvorených dverí na SŠ. Pre rodičov žiakov 9. roč. organizujeme RZ so zástupcami SŠ. Žiaci aj rodičia konzultujú voľbu

  povolania s výchovným poradcom počas konzultačných hodín alebo podĺa dohody. Všetky informácie o školách je možné

  zistiť na internetovej stránke www.svsmi.sk

   

 • Výchovno - vzdelávacie poradenstvo:


  - konzultácie s vyučujúcimi pri odhaľovaní porúch správania a učenia žiakov,

  - pohovory s rodičmi a spolupráca s Centrom pedagogicko psychologického poradenstva a pomoci,

  - konzultácie so žiakmi v prípade existujúcich problémov,

  - závery psychológa a špeciálneho pedagóga sa zohľadňujú pri hodnotení a klasifikácii žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.