Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola , Zlatá 2, 04801 Rožňava
Adresa školyZlatá 2, 048 01 Rožňava
Telefón+421 58 7883000
E-mailzszlata2@gmail.com
WWW stránkazszlatarv.edupage.org
ZriaďovateľMesto Rožňava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Szőllős Richard058/73428640917557873rikisz@centrum.sk
ZRŠMgr. Zuzana Fábiánová058/7883000 zszlata2@gmail.com
ZRŠMgr. Eva Uhrinová058/7883000 zszlata2@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Zuzana Oravcová 
pedagogickí zamestnanciErika Hagovská 
ostatní zamestnanciTatiana Manková 
zástupcovia rodičovMUDr. Katarína Szombathyová 
 Mgr. Ladislav Rášši 
 Renáta Palme 
 Ingrid Jendreková 
zástupca zriaďovateľaMgr. Matúš Bishcof 
 Mgr. Dionýz Kemény 
 Bc. Ivan Kuhn, MA 
 Ing. Juraj Balázs 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1.-4. ročníkMgr. Zuzana Fábiánovávšetky predmety 1.-4. ročníka 
MZ vychovávateliek ŠKDErika Hagovská st.  
PK prírodovedných predmetovMgr. Zdenka Gallovámatematika, fyzika, prírodopis, biológia, chémia, informatika 
PK spoločensko-vedných predmetovMgr. Libuša Leštákováslovenský jazyk a literatúra, dejepis, zemepis, geografia 
PK výchovných predmetovMgr. Ľubica BirkováHudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova,  
PK cudzích jazykovMgr. Kristína Szöllösanglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk 
MZ triednych učiteľovMgr. Magdaléna Rabasová  
    
koordinátori:    
- výchovy k manželstvu a rodičovstvu Mgr. Libuša Leštáková  
- Školy podporujúcej zdravie Mgr. Jolanta Suchá  
- environmentálnej výchovy 1. - 4. ročníkMgr. Denisa Kuchárová  
- environmentálnej výchovy 5. -9. ročníkMgr. Zdenka Gallová  
- prevencie sociálno-patologických javov Mgr. Ľubica Birková  
    
školský špeciálny pedagóg:PaedDr. Erika Hagovská  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 592

Počet tried: 25

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried43333223225
počet žiakov787270656955537852592
z toho ŠVVP34348428339
z toho v ŠKD727057427    250
externí žiaci         26

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: 83

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: 82, z toho 3 deti externé

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 11

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ v školskom roku 2013/2014


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov 211752 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročBiling. gymGym 4.ročSOŠ   Spolu
prihlásení28547    
prijatí26547    
% úspešnosti10075100100    

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJAJ2BEOBIOCSJDEJDSIDACETVFJ2FYZGEOGZAHUVCHE
I.A      1,11 1,08    1,16 
I.B      1,15 1    1 
I.C      1,1 1    1,1 
I.D      1,11 1    1,11 
II.A1,5       1    1 
II.B1,28       1    1 
II.D2,09       1    1 
III.A1,75       1,21    1,42 
III.B1,59       1    1 
III.C1,38       1,27    1 
IV.A1,83       1,61    1,13 
IV.B1,57       1    1 
IV.C2,33       1,19    1 
V.A2,38  2,43 2,52  1,1  2,38 1,1 
V.B2,43  2,35 2,57  1,39  2,52 1,26 
V.C2,5  2,29 2  1,22  2,13 1,13 
VI.A2,88  2,16 2,8  1,08 3,162,4 1,08 
VI.B2,1  1,55 2,17  1,04 2,281,72 1 
VII.A2,752,5 2,11 2,96  1,26 3,192,41 1,222,52
VII.B2,051,67 1,42 2,04  1 2,271,81 1,041,85
VIII.A2,753 2,33 2,75 1  3,252,63  2,92
VIII.B2,52,6 2,75 2,68 1,21  2,822,57  2,79
VIII.C1,862 1,35 1,85 1  1,691,65  1,58
IX.A2,35  2,32 2,71  1 3,142,5 22,71
IX.B2,23  1,75 2,63  133,082,21  2,17

TriedaIFVINFKOZMATMIANAVNEJNJ2OBNOBVPHRPJHPRVXCBXCG
I.A   1,68 1,17         
I.B   1,65           
I.C   1,4 1         
I.D   1,68 1,13         
II.A1,08  1,5 2         
II.B1,04  1,44 1,17         
II.D1,35  2,17 1,6         
III.A1,63  2,17 1,6     1,58   
III.B1,23  1,91       1,86   
III.C1,33  1,75 1     1,42   
IV.A1,7  1,96 1,4     1,521,61  
IV.B1,48  1,86 1,25     1,051,29  
IV.C2  2,76       1,522,1  
V.A 2,1 2,951,672  1,33      
V.B 1,96 3,091,57   1,74      
V.C 1,71 2,881,39   1,22      
VI.A 1,48 3,242,08  1,671,72      
VI.B 1,1 1,931,11,5 1,961,07      
VII.A 1,41 3,151,23 3,572,271,81      
VII.B 1 1,81112,752,081,42      
VIII.A 1,79 3,33  3,332,332,08     1,79
VIII.B 1,71 3,32  3,42,681,54     1,43
VIII.C 1,27 2,15  2,751,351,23     1,23
IX.A 1,36 3,32 12,862,753   2  
IX.B 1,29 3,13  22,57       

TriedaPRIPRRREVRGZRKLRKSRKGRKSRUJRJ2SJLSprSVPŠPPTHV
I.A 1,53        1,891   
I.B 1,3        1,61,1   
I.C 1,7        1,81,15   
I.D 1,79        2,111   
II.A 1,54        1,711   
II.B 1,16        1,561   
II.D 1,74        2,221   
III.A 1,79        2,041,04   
III.B 2,05        1,951   
III.C 1,5        1,631,04   
IV.A 1,74        2,171   
IV.B 1,71        2,11   
IV.C 2,38        2,431,19   
V.A          3,051,45   
V.B          2,871,22   
V.C          2,51,171  
VI.A         2,312,681,19   
VI.B         1,751,861,03 1,11 
VII.A         2,862,741,11   
VII.B         1,821,921 1,08 
VIII.A        53,252,831,131,25  
VIII.B        33,531,071,36  
VIII.C         321,041,311,19 
IX.A         2,933,041,04   
IX.B         42,881,13   

TriedaTEHTSVTEVTZPTDAUČLVLAVMRVUMVYVZBNZSEZEM
I.A  1,05      1,111,47  
I.B  1      1,051,4  
I.C  1,1      1,051,7  
I.D  1      1,051,95  
II.A  1 1,25 1,5  11,29  
II.B  1 1 1,12  11,08  
II.D  1,09 1,65 1,83  11,65  
III.A  1,13 1,42 1,75  1,13   
III.B  1 1,45 2,05  1   
III.C  1,04 1,25 1,63  1,04   
IV.A  1,09 1,78 2  1   
IV.B  1 1,19 1,9  1   
IV.C  1,62 1,24 2,43  1   
V.A 1,45  2,57    1,1   
V.B 1,61  1,87    1,3   
V.C 1,25  1,61    1,08   
VI.A1,881,33  2,04    1,08   
VI.B1,281,1  1,28    1   
VII.A1,71,78  2,19    1,41   
VII.B1,191  1,31    1,27   
VIII.A 1,33      1,21    
VIII.B 1,5      1,18    
VIII.C 1,04      1,04    
IX.A 1,39     1,11 2 1,3 
IX.B 1,25     1   1 

Prospech žiakov

Z 33 neprospievajúcich žiakov bude v termíne 24.8.2015 a 25.8.2015 opravné skúšky robiť 19 žiakov.

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A191810
I.B202000
I.C201820
I.D191810
II.A242400
II.B252500
II.D232300
III.A242310
III.B222200
III.C242400
IV.A232300
IV.B212010
IV.C212100
V.A221741
V.B232030
V.C242040
VI.A262321
VI.B292810
VII.A272250
VII.B262600
VIII.A242040
VIII.B282530
VIII.C262600
IX.A282800
IX.B242220
 592557332

Dochádzka žiakov

V školskom roku 2014/2015 žiaci školy vymeškali spolu 76 226 hodín, z čoho 37 638 vymeškali žiaci z prvého stupňa a 38 588 hodín žiaci z druhého stupňa.

Z celkového počtu vymeškaných hodín bolo 72 178 hodín ospravedlnených ( 36 368 I. stupeň a 35 810 II. stupeň) a 4048 hodín neospravedlnených (1270 I. stupeň a 2778 II. stupeň).

Na vysokom počte neospravedlnených hodín sa podielalo niekoľko žiakov, ktorých školskú dochádzku sme riešili aj s odborom sociálnych vecí MsÚ, odborom sociálnej kurately ÚPSVaR aj štátnou políciou.

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A192487130,892487130,8900,00
I.B202371118,552151107,5522011,00
I.C202414120,702098104,9031615,80
I.D192408126,742408126,7400,00
II.A242422100,922422100,9200,00
II.B252943117,722943117,7200,00
II.D232696117,222696117,2200,00
III.A243080128,333000125,00803,33
III.B223634165,183594163,36401,82
III.C244402183,423974165,5842817,83
IV.A232543110,572543110,5700,00
IV.B212576122,672576122,6700,00
IV.C213662174,383476165,521868,86
V.A224209200,433692175,8151724,62
V.B233541153,963086134,1745519,78
V.C243237134,882754114,7548320,13
VI.A264116161,353627142,3548919,00
VI.B293697127,483638125,45592,03
VII.A274580169,634492166,37883,26
VII.B26245894,54245894,5400,00
VIII.A24221092,08199883,252128,83
VIII.B285257187,755098182,071595,68
VIII.C262883110,882866110,23170,65
IX.A283900139,293675131,252258,04
IX.B243080128,333006125,25743,08
Spolu:59276226 72178 4048 

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL5154% 
Monitor MAT5137,3% 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku43333223225
šport.prípava     111 3

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Prvého ročníka4783
Bežných tried1843333
Športových tried3813
Spolu2559239

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP3916
DPP140
Znížený úväzok21
ZPS01
Na dohodu50

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov03939
vychovávateľov01010
asistentov učiteľa01111
    
spolu 6060

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška55
2.kvalifikačná skúška33
štúdium školského manažmentu 1
špecializačné inovačné štúdium2529
špecializačné kvalifikačné11
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Vedomostné súťaže:

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry: Miriam Gallová (8.C) - 3. miesto okr. kolo

Dejepisná olympiáda, kategória „F“: Saskia Váradyová (6.B) - 1. miesto okr. kolo

Andrej Straka (8.A) - 2. miesto okr. kolo

Olympiáda v anglickom jazyku: Viktória Mihinová (7.B) - 3. miesto okr. kolo

Pytagoriáda: Andrej Lipták(8.A) - 3. miesto okr. kolo

Biologická olympiáda kat. D: Sofia Schlosárová (7.B) - 3. miesto okr. kolo

Biologická olympiáda kat. C: Miriam Gallová (8.C) - 1. miesto okr. kolo, 9. miesto kraj. kolo

Základoškolská odborná činnosť: Peter Gecelovský (8.A) 1. Miesto celoslovenské kolo

Umelecké súťaže:

Hviezdoslavov Kubín: Lukáš Sečkár (2.D) - 1. miesto okr. kolo I. kategória - próza

Tereza Revúcka (6.B) - 1. miesto okr. kolo II. kategória - próza

Ema Tóthová (5.B) - 3. miesto okr. kolo II. kategória - poézia

Viktória Mihinová (7.B) - 1. miesto okr. kolo III. kategória - poézia

Ingrid Jendreková (7.B) - 2. miesto okr. kolo III. kategória - próza

Kellnerova Poloma: Marc Millian (5.C) - 1. miesto III. kategória

Šaliansky Maťko: Zuzana Dobošová (4.C) - 3. miesto okr. kolo II. kategória

Sára Šmelková (7.B) - 3. miesto okr. kolo III. kategória

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas: Marc Millian(5.C) - 3. miesto okr. kolo II. kategória

Vesmír očami detí: Branko Greškovič (3.C), Sandra Ferková (3.C), Sindy Boldiová (2.B), Alex Gabonai (2.B), Veronika Kubasková (8.C) - postup na celoslovenské kolo

Soňa Zatrochová (6.B) - 1. miesto celoslovenské kolo

Fantázia - výtvarná súťaž: Katarína Stohrová (7.B) - 1. miesto okr. kolo

Alex Rusnyák (6.A) - 2. miesto okr. kolo

112 - výtvarná súťaž: Soňa Zatrochová (6.B) - 3. miesto okr. kolo

Dobšinská nota: Miriam Gallová (8.C) - 1. miesto

Detský čin roka: Patrícia Francisková (6.A) - 4. miesto celoslovenské kolo

Športové súťaže:

Basketbal žiakov: 1. miesto okr. kolo, 1. miesto kraj. Kolo, 6. miesto celoslovenské kolo

Basketbal žiačok: 3. miesto okr. kolo

Volejbal žiakov: 1. miesto okr. kolo

Volejbal žiačok: 1. miesto okr. kolo, 4. miesto kraj. kolo

Volejbalový turnaj starších žiačok v rámci "Dní mesta Rožňava" - 1. miesto

Florbalový turnaj starších žiakov v rámci "Dní mesta Rožňava" - 2. miesto

Bedminton st. žiačok: 3. miesto okr. kolo

Vybíjaná žiačok: 3. miesto okr. kolo

Streľba zo vzduchovej pušky: družstvo: 1. miesto okr. kolo, 3. miesto kraj. kolo

Miriam Gallová (8.C) - 1. miesto okr. kolo kategória st. žiačky

Gymnastický štvorboj: Miriam Domiková(8.C) - 1. miesto okr. kolo - st. žiačky

Družstvo kategória B - žiačky: 1. miesto okr. kolo

Družstvo kategória C - žiačky: 1. miesto okr. kolo

Družstvo kategória B - žiaci: 1. miesto okr. kolo

Ja a môj bicykel: 1. miesto okr. kolo, 4. miesto kraj. molo

Na bicykli bezpečne: 1. miesto okr. kolo

Súťaž Mladí záchranári CO: 3. miesto okr. kolo - postup na celoslovenské kolo

Cezpoľný beh: Miriam Domiková (8.C) - 1. miesto okr. kolo, 2. miesto kraj. kolo

Futbal st. žiačok: 1. miesto okr. kolo, 4. miesto kraj. Kolo

Futbal ml. žiačky: 1. miesto okr. kolo

Futbal ml. žiaci: 2. miesto okr. kolo

Florbal st. žiačky: 2. miesto okr. kolo

Atletika: družstvo žiakov - 1. miesto okr. kolo

družstvo žiačok - 2. miesto okr. kolo

Miriam Domiková (8.C) - 1. miesto 60 m, 1. miesto 300 m okr. kolo. 4. miesto 300 m kraj. kolo

Alexander Ikri (8.C) - 1. miesto hod kriket. loptičkou okr. kolo

Sandra Cintelová (9.B) - 1. miesto hod kriket. loptičkou okr. kolo

Michael Horváth (8.A) - 1. miesto skok do diaľky okr. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V školskom roku 2014/2015 škola pokračuje vo svojich aktivitách orientovaných na okolitú komunitu.

Predovšetkým sa zlepšila funkčnosť a aktualizácia školskej internetovej stránky. Zefektívnila sa spolupráca s rodičmi prostredníctvom internetovej žiackej knižky, vďaka ktorej sú rodičia informovaní priebežne o vzdelávacích výsledkoch a dochádzke svojich detí.

Spolupracujeme s miestnym regionálnym denníkom, súkromnou televíznou spoločnosťou s celoslovenským pôspbením, rôznymi internetovými portálmi.

V rámci našich činností zapájame rodičov do rôznych podujatí ako napr. Ples školy, Októberfest, Rodičovská akadémia, Juniáles, posedenia pre starých rodičov a iné.

S veľkým ohlasom sa stretol aj Zlatý školský ples, ktorý sa už stáva tradíciou a v novembri 2015 pripravujeme už piaty ročník.

V rámci projektu "Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít" prinášame systém celodennej výchovy, v ktorom majú naše deti možnosť využívať priestory školy v záujmových útvaroch aj mimo vyučovacieho času.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

A) Dlhodobé:

Infovek - zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu, bezplatný prístup na internet a zvýhodnené resp. bezplatné licencie na software

Step-by-step - humanistický prístup k vzdelávaniu žiakov na prvom stupni ZŠ s prvkami alternatívnych metód a foriem práce

Škola podporujúca zdravie - projekt zameraný na zlepšovanie návykov detí a na vytvorenie zdravšieho prostredia v školách

Strom života - projekt zameraný na zber a bezpečnú likvidáciu monočlánkov a batérií z mobilných telefónov, fotoaparátov, kamier a i.

B) Krátkodobé:

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov v inklúzii MRK

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Aktivizujúce metódy vo výchove

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Podpora sociálnej inklúzie v ZŠ Zlatá 2, Rožňava

C) Novopodaný projekt:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 12.3.2014

Druh inšpekcie: Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základnej škole

Závery:

Pokyny pre administráciu testov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ boli dodržané. Školský koordinátor a administrátori zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový harmonogram otvárania zásielok a časový harmonogram zadávania testov. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Škola vstúpili v septembri 2014 do svojho 53. školského roku. Počas svojej existencie neprebehla žiadny významná rekonštrukcia, čo sa odráža na technickom stave budov, ktoré sú v havarijnom stave a je nevyhnutné riešiť súčasný stav v spolupráci so zriaďovateľom, lebo finančné možnosti školy sú značne obmedzené.

Najväčší problém predstavujú nekompletné a málo funkčné okná, zatekajúce strechy, elektrické rozvody sú v havarijnom stave, rovnako ako vodovodné a kanalizačné rozvody.

Technický stav plynovej kotolne je stabilizovaný.

V letných mesiacoch sa pripravuje výmena okien, ktorú bude financovať zriaďovateľ školy mesto Rožňava formou podnikateľského úveru.

Z menších opráv, ktoré sa realizovali v tomto školskom roku je potrebné spomenúť rekonštrukciu toaliet v priestoroch telocvične, prestavbu CO skladu na učebňu informatiky, opravu toalety na prvom poschodí budovy školskej jedálne.

Z prostriedkov školskej jedálne sme zakúpili nový konvektomat, ktorý zmodernizoval a zefektívnil prípravu niektorých jedál.

Vyučovací proces je zabezpečený materiálne na dobrej úrovni, primerane sa využívajú prostriedky IKT s možnosťou využívať 3 počítačové učebne a dve učebne na výučbu cudzích jazykov.

V rámci projektu na podporu polytechnickej výchovy sme dostali moderné zariadenie do učebne fyziky a do školskej dielne. Hodnota tohto zariadenia je rádovo niekoľko tisíc €. V rámci Slovenska patríme v tejto oblasti medzi najlepšie vybavené školy.

V rámci rekonštrukčných prác postupne odstraňujeme havarijné stavy a plníme nariadenia RÚVZ, ktoré nás zaväzujú vykonať niektoré práce.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

V roku 2014 disponovala škola rozpočtom vo výške 918 573,00 €, z toho bol prenesený normatív z roku 2013 vo výške 7 810,00 €.

V rámci nenormatívnych príspevkov sme dostali finančné prostriedky podľa nasledovného rozpisu:

vzdelávacie poukazy september - december: 6 142,00 €

dopravné na september - december: 2 287,00 €

príspevok na žiakov zo SZP: 4 133,00 €

pedagogický asistent pre zdravotne znevýhodnených žiakov: 17 550,00 €

Na ro 2015 má škola v rámci svojho rozpočtu schválené normatívne prostriedky vo výške 906 727,00 €. Okrem toho prenesený normatív z roku 2014 - 17 339,00€.

Z nenormatívnych financií:

vzdelávacie poukazy január - august: 15 720,00 €

dopravné na január - jún: 4 980,00 €

dopravné z roku 2014: 473,00 €

príspevok na žiakov zo SZP: 12 826,00 €

pedagogický asistent pre zdravotne znevýhodnených žiakov: 43 680,00 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

príjmy za ŠKD:

2014 - 12 557,00 €, z toho september - december: 4 915,00 €.

V roku 2015 má ŠKD predpísané vlastné príjmy vo výške 12 400,00 €. Zaťiaľ, v mesiacoch január - jún sa vyzbieralo 7 275,00 €.

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

Za prijaté vzdelávacie poukazy dostala škola v mesiacoch september - december 2014 6 142,00 €. Tieto prostriedky boli čerpané nasledovne:

vyplatenie odmien a dohôd vedúcim záujmových útvarov: 3812,00 €

odvody: 1 332,00 €

tovary a služby: 998,00 €

prenesené do ďalšieho roku: 0 €

V roku 2015 sme dostali 9 432,00 € na mesiace január - jún, ktoré sme čerpali nasledovne:

vyplatenie odmien a dohôd vedúcim záujmových útvarov: 3 144,00 €

odvody: 1140,00 €

tovary a služby: 476,00 €

zostatok sa požil na vyplatenie dohôd za mesiac jún v mesiaci júl 2015

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

vlastné príjmy školy: 904,47 € za prenájom nebytových priestorov v mesiacoch september - december 2014.

Tieto prostriedky boli použité na uhradenie bankových poplatkov a uhradenie nákladov za energie.

v mesiacoch január - jún 2015 boli vlastné príjmy evidované vo výške 5386,05 €, z čoho sa časť použila na úhradu bankových poplatkov, prenájom radnice, vypracovanie posudku VO a ostatné sa dočerpajú do konca roku 2015.

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Refundácia miezd pedagogických asistentov cez projekt MRK:

1.1.2014 - 31.12.2014 - 17 633,06 €

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Škola dosahuje dobré výsledky nielen v rámci samotnej edukácie ale aj v športovej a umeleckej činnosti. Takmer všetci žiaci deviadeho ročníka boli prijatí na školy na ktoré sa hlásili.

Určité nedostatky sa objavujú pri výučbe cudzích jazykov, najmä anglického, kde je záujem rodičov väčší, ako dokážeme personálne zabezpečiť.

Modernizáciu a materiálne dovybavenie potrebujú aj počítačové učebne. Pripravujeme zriadenie ďalšej počítačovej učebne v bloku A.

Vrámci projektu MRK boli zriadené dve učebne s interaktívnym systémom, ktoré sa využívajú prevažne na vyučovanie cudzích jazykov. Pôvodnú učebňu biológie a chémie sme presťahovali do učebne fyziky a sadrokartónovou priečkou sme vytvorili dve menšie učebne pre výučbu cudzích jazykov.

Škola má zriadený server pre efektívnejšie využívanie internetu a informačných technológií. Všetky pavilóny sú pokryté signálom wifi.

Nedostatky vidíme predovšetkým v technickom stave budov a učební. Problematické sú elektrické rozvody a rozvádzače, ktoré už nevyhovujú aktuálnym technickým normám..

Investíciu si vyžaduje aj plynová kotolňa a teplovodný systém, ktorý je zastaralý a straty pri transporte tepla sú veľmi vysoké. Samotná tepelná bilancia budov je vďaka havarijnému stavu okien a vstupných dverí veľmi negatívna.

Vo vyučovacom procese treba zlepšiť predovšetkým motiváciu žiakov, aby si uvedomili, že kvalita ich vedomostí ovplyvní aj ich budúcnosť.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Kladieme veľký dôraz na zabezpečenie bezstresového a tvorivého prostredia nielen na vyučovaní, ale aj v rámci popoludňajšej činnosti v ŠKD a v záujmových útvaroch.

Zakúpili sme tri stolnotenisové stoly, ktoré sú našim žiakom k dispozícii v povyučovacom čase.

Veľký a hlavne zelený areál vytvára množstvo príležítostí relaxovať a načerpávať energiu pobytom na vzduchu a v prostredí s množstvom zelených plôch.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
AUREL36 Mgr. Tibor Román
Bádateľský krúžok27 Mgr. Libuša Leštáková
Basketbal 5. ročník chlapci15 Mgr. Marek Filo
Basketbalový krúžok22 Mgr. Marek Filo
Cesta rozprávkami24 Mgr. Peter Suchár
Do sveta30 Mgr. Zdenka Gallová
Interaktívny ANJ17 Mgr. Monika Fülekyová
Logikus23 Mgr. Mária Hlaváčová
Matematický23 Mgr. Eva Pástorová
Matematický krúžok - T918 Mgr. Eva Uhrinová
Ping-pong29 Mgr. Kristína Szőllős
Po anglicky veselo16 Mgr. Monika Balázsová
Počítačový krúžok28 Mgr. Zuzana Oravcová
Precvičovanie SJL18 Mgr. Slávka Zatrochová
Relaxačný krúžok18 Mgr. Bohuslava Kubovičová
Slniečko - ľudové tance16 Zlata Halková
Sobotníček23 Zlata Halková
Svet rozprávok24 Mgr. Jolanta Suchá
Šikovné ruky22 Gabriela Bradáčová
ŠKD125  
ŠKD1024  
ŠKD224  
ŠKD325  
ŠKD425  
ŠKD525  
ŠKD623  
ŠKD725  
ŠKD825  
ŠKD924  
Školský parlament18 Mgr. Ľubica Birková
Túlavé topánky25 Bc. Eva Cihajová
Tvorivé ruky25 Mgr. Oľga Ladová
Umelecký krúžok22 Mgr. Denisa Kuchárová
Z každého rožka troška22 PaedDr. Erika Hagovská, ml.
Zdravotnícky krúžok15 Mgr. Ružena Karpátyová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi je vcelku dobrá, najmä s rodičmi, ktorých žiaci javia záujem o učenie. Horšia je u sociálne odkázaných žiakov, rómskych rodičov, ktoré nejavia záujem o spoluprácu so školou.

Dobrá a účinná je spolupráca vedenia školy a Rodičovskej rady, Občianskeho združenia pri rodičovskej rade, ktoré mnohé aktivity školy aj finančne podporuje.

Rodičia sa zúčastňujú mnohých aktivít, ktoré škola organizuje pre žiakov a rodičov, ako napr. Juniáles, Vianočné posedenia, Októberfest, návštevy hokejových zápasov Extraligy v Košiciach.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola má dobrú spoluprácu s CVČ v Rožňave, úzko spolupracuje s Knižnicou P.Dobšinského, účinná spolupráca je aj s GOS, divadlom ACTORES.

Záver

Vypracoval: Szőllős Richard

V Rožňave, 26. júna 2015

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 26.8.2015

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri zš Zlatá 2 Rožňava na svojom zasadnutí dňa 29.6.2015 zobrala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2014/2015 na vedomie bez pripomienok.

Mgr. Zuzana Oravcová

predsedníčka RŠ

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľ Základnej školy Zlatá 2, Rožňava - Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami:

V Rožňave................................. ................................

Pavol Burdiga

primátor mesta