Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

 

Riaditeľ Základnej školy Zlatá 2 v Rožňave vzdáva tieto:

 

„Prevádzkové a organizačné pokyny školy pre priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu

od 1.6.2020 do 30.6.2020“,

ktoré sú záväzné pre všetkých zamestnancov školy, žiakov 1. – 5. ročníka a ich zákonných zástupcov.

 

1. Základné informácie

Prevádzkový čas:            7:00 -16:00 hod.

Začiatok vyučovania:     8:00 hod.

Obedňajšia prestávka: od 11:30 hod. (stravovanie podľa určeného harmonogramu)

Činnosť ŠKD:                     11:30 – 16:00

 

Výchovno–vzdelávacieho procesu sa môžu zúčastniť výlučne žiaci 1. – 5. ročníka, ŠKD bude k dispozícii len žiakom 1. – 4. ročníka. Nárok na stravu majú všetci žiaci školy.

Dieťa prichádza do školy v sprievode zákonného zástupcu, príp. inej dospelej osoby, s ktorou žije v spoločnej domácnosti. Pri prvom príchode zákonný zástupca odovzdá vyplnené a podpísané tlačivo Vyhlásenia o zdravotnom stave dieťaťa a Súhlas s meraním telesnej teploty.

Pokiaľ toto vyhlásenie nepredloží, požiada zamestnanca školy zodpovedného za príjem detí pri vopred určenom vchode do budovy o tlačivo, ktoré následne vyplní a odovzdá. Toto vyhlásenie je rodič povinný predložiť po každom prerušení dochádzky dlhšej ako tri dni.

Zákonný zástupca privádza svoje dieťa k dverám školy podľa rozpisu uvedeného v týchto pokynoch. Platí prísny zákaz vstupu rodičov do budovy školy. Pri čakaní na vstup do školy sú povinní dodržiavať dvojmetrové odstupy. Pracovník školy každé ráno vykoná ranný zdravotný filter pri vstupe žiaka do školy /meranie teploty bezdotykovým teplomerom a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy/. Zákonný zástupca dieťaťa počká na výsledok merania teploty. Ak bude dieťaťu  nameraná teplota vyššia ako 37,2 °C, dieťa sa vráti k svojmu zákonnému zástupcovi. Po 5 minútach mu bude opätovne meraná teplota. Ak bude mať dieťa aj po opakovanom meraní teplotu vyššiu, ako je povolené, škola bude postupovať v zmysle pokynov a odovzdá dieťa späť rodičovi, ktorý zabezpečí ďalší postup (lekár, karanténa atď.).

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená pediatrom alebo príslušným RÚVZ. V takomto prípade sa dieťa nemôže zúčastňovať školského vyučovania.

Zákonný zástupca dieťaťa zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky, ktoré bude mať uložené v taške a berie si ich do triedy.

Ak zákonný zástupca chce dodatočne prihlásiť svoje dieťa do školy, musí to urobiť do piatka aktuálneho týždňa. Nasledujúci týždeň môže žiak nastúpiť do školy na vyučovanie. Prihlásenie dieťaťa je potrebné oznámiť na telefónnom čísle 058/7883000.

Žiaci pred príchodom aj odchodom zo školy majú zakázané zhromažďovať sa v areáli školy a pred základnou školou.

 

1.6.2020 si deti prinesú peračník s farbičkami, športové oblečenie, desiatu, pitný režim. Pomôcky na nasledujúce dni sa deti dozvedia od triednych príp. poverených učiteľov. Rozpis aktivít škola zverejní aj na svojej stránke.

 

 

2. Ranný príchod do školy

Žiaci môžu vstupovať do budov školy od 7:00 do 7:50 podľa nasledovných pravidiel:

Triedy: 5.C, 5.A, 4.A a 4.B Hlavný vchod do budovy II. stupňa (A blok)

Triedy: 5.B, 5.D, 4.C a 4.D bočný vchod do budovy II. stupňa (A blok – vchod od školského dvora)

Triedy: 3.B, 1.C, 1.B, 3.A a 1.D hlavný vchod do budovy I. stupňa (B blok)

Triedy: 2.D, 2.C, 2.A, 1.A a 3.C zadný vchod do budovy I. stupňa B blok – vchod od školského dvora)

Dôrazne žiadame, aby boli tieto pravidlá, ako aj čas príchodu dodržiavané.

Všetci žiaci svoj príchod aj odchod zaregistrujú v elektronickom dochádzkovom systéme školy (čipujú sa).

 

Žiaci 5. ročníka, pokiaľ má 1. deň nástupu so sebou vyplnené a podpísané

Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa
a
Súhlas s meraním telesnej teploty,

nemusí byť v doprovode svojho zákonného zástupcu. V takom prípade zákonný zástupca preberá plnú zodpovednosť za svoje dieťa, ak jeho dieťa neprejde ranným filtrom. Zákonný zástupca bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný a musí zabezpečiť ďalší postup (vyzdvihnutie dieťaťa, lekár, karanténa atď.).

Ak žiak 5. ročníka, ktorý prichádza do školy ostatné pracovné dni samostatne a má opakovane zvýšenú teplotu pri rannom meraní teploty, postupuje sa rovnako.

 

3. Odchody žiakov zo školy

Žiaci 5. ročníka odchádzajú zo školy ihneď po skončení poslednej vyučovacej hodiny, resp. po obede v školskej jedálni. Nezdržujú sa v areáli školy.

 

Žiaci z ŠKD odchádzajú v prípade priaznivého počasia zo školského dvora v doprovode zákonného zástupcu, ktorý osobne vyzdvihne svoje dieťa na školskom dvore. V prípade nepriaznivého počasia zákonný zástupca kontaktuje telefonicky vychovávateľku ŠKD a čaká na svoje dieťa pri tom istom vchode ako ráno. Telefónne čísla budú pre tento prípad rodičom prístupné.

Pri odchode dieťaťa z ŠKD zákonný zástupca nevstupuje do budovy školy.

 

4. Pravidlá správania sa v škole

 

Vytvorené skupiny, triedy sa v škole v priebehu jedného týždňa meniť nebudú, nesmie dochádzať k neplánovanej migrácii medzi jednotlivými skupinami, triedami. Žiaci 1. až 3. ročníka budú vo svojich kmeňových triedach počas vyučovania, aj počas pobytu v ŠKD. V prípade priaznivého počasia sa budú žiaci zdržiavať v ŠKD najmä na školskom dvore (odkiaľ si zákonný zástupca bude môcť priamo vyzdvihnúť svoje dieťa, ktoré už bude pobalené a prichystané na odchod)/.

Žiaci 4. ročníka a 5.A budú umiestnení nasledovne:

5.A-do 6.A

4.A-do 8.B

4.B-do 9.B

4.C-do 7.B

4.D-do 7.A

 

Žiak odchádza z triedy počas vyučovacej hodiny a prestávok iba so súhlasom vyučujúceho.

Žiak v triede nemá rúško na tvári. Ak žiak opustí svoju triedu musí si rúško nasadiť. V externých priestoroch školy (školský dvor) si musí nasadiť rúško iba vtedy, ak sa tam nachádzajú žiaci iných skupín.

Žiak sa po príchode do školy neprezúva. Vrchné oblečenie si berie so sebou do triedy.

Žiak, ktorý prejavuje príznaky akéhokoľvek ochorenia, bude premiestnený do knižnice v sprievode ZRŠ. Následne bude o tejto skutočnosti informovaný zákonný zástupca, ktorý musí zabezpečiť bezodkladné vyzdvihnutie dieťaťa zo školy a zabezpečiť ďalší postup podľa vyššie uvedených pokynov.

Do tried, kde prebieha vyučovanie môže vstúpiť okrem vyučujúcich iba RŠ, ZRŠ 1. a 2. stupňa a upratovačky školy.

 

5. Stravovanie v ŠJ

Nárok na stravovanie majú všetci žiaci. V prípade, že sa žiak nezúčastní vyučovania, je povinnosťou zákonného zástupcu svoje dieťa zo stravy vyhlásiť do 8.00 hod. daného dňa.

Časový rozpis stravovania je pre všetkých účastníkov stravovania záväzný. V školskej jedálni žiaci obedujú podľa pokynov vedúcej ŠJ a vyučujúcich. Žiak odobratie obeda zaregistruje v elektronickom systéme školskej jedálne (čipuje sa).

Ak má záujem o stravovanie dieťa, ktoré sa nezúčastňuje výchovno-vzdelávacieho procesu, zákonný zástupca oznámi tento záujem vedúcej školskej jedálne najneskôr do 8:00 hod. deň pred vydaním požadovanej stravy. V takomto prípade bude strava vydávaná v čase od 13:00 do 13:30 cez služobný vchod do školskej jedálne.

Príklad: Ak rodič chce stravu pre svoje dieťa v utorok 2.6.2020 musí požiadať najneskôr 1.6.2020 do 8:00 hod.